Билд Топ Лукс
Сключен договор за безвъзмездна
финансова помощ с министерство
на икономиката

На 14.09.2020 г. „Билд Топ Лукс” ООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-17869-C01 за проект „Преодоляване недостига на средства...